Vyberte stránku

Služby

IQC, INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, je nezávislou a nestrannou společností, která formou zkušebnictví, produktových analýz, osvědčování, certifikace, inspekce, třífázového technického dohledu, odborných konzultací a školení zaměstnanců, je připravena v oblasti kožedělného – zvláště pak obuvnického a galanterního – průmyslu a obchodu sloužit napříč celým spektrem všem částem dodavatelsko-odběratelského řetězce. Tedy od vývoje a produktové tvorby výrobců, včetně dodavatelů materiálů a komponent, přes vlastní výrobní proces, velkoobchodní a maloobchodní sféru, až k finálnímu uživateli a spotřebiteli.

Své činnosti IQC zajišťuje prostřednictvím vlastních vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti kožedělného zkušebnictví, při realizaci některých zakázek využívá rovněž smluvních externistů, případně i služeb v oboru působnosti akreditovaných českých a slovenských laboratoří.

Společnost nemá žádné obchodní, podnikatelské nebo jiné zájmy či závazky, které by jakkoli mohly přímo či nepřímo omezovat nebo ohrožovat její autoritu a přísnou neutralitu ve vztahu k odběratelům služeb.

IQC se angažuje zejména v oblastech :

ověřování a vyhodnocování jakosti a užitných vlastností finálních výrobků kožedělného průmyslu, zejména pak obuvi všech účelovostních kategorií, kožené galanterie, usňových oděvů a kožešinových výrobků, z hlediska :

* výchozí konstrukce, modelářského a technologického provedení
* životnosti a funkčnosti výrobku
* kvality řemeslného zpracování
* ověření a vyhodnocení orthopedické nezávadnosti
* ověření a vyhodnocení hygienické nezávadnosti
* designu a dalších neměřitelných vlastností
* plnění kritérií ochrany životního prostředí

ověřování a vyhodnocování jakosti výchozích obuvnických a galanterních materiálů, komponent a polotovarů podle nejrůznějších tuzemských i zahraničních předmětových norem, zkušebních předpisů, postupů a metodik zkoušení, z hlediska :

* zpracovatelsko-technologických charakteristik
* životnostních charakteristik
* chemicko-analytických a hygienických vlastností

Výstupem uvedených laboratorních testů, zkoušek a expertízních ověření může být, podle potřeb zadavatele :

a) ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA (Atest), nebo
b) OSVĚDČENÍ jakosti/plnění (Letter of Conformity), nebo
c) CERTIFIKÁT jakosti/plnění

inspekční přejímky a kontroly jakosti, množství, sortimentu, plnění dodacích podmínek zásilek zboží a polotovarů na určeném místě.

Kontroly jsou prováděny buď kusovou nebo statistickou přejímkou, podle mezinárodně uznávaných inspekčních postupů a metodik.

Výsledky kontroly jsou zpracovány do podoby INSPEKČNÍHO PROTOKOLU, nebo OSVĚDČENÍ.

Všechny uvedené dokumenty lze dle potřeby vyhotovit zároveň i v různých světových jazycích (N, A, F, R, Š, I).

Zkušební Zprávy a Inspekční protokoly vydané IQC jsou uznávány a přejímány, kromě jiných i světovou verifikační organizací SGS (Societé Genérale de Surveillance) Ženeva, při certifikaci českých výrobků exportovaných na světové trhy, jakož mezinárodních arbitrážích českých firem v zahraničí.

zpracování arbitrážních odborných posudků na zásilky surovin, materiálů a hotových výrobků v mimosoudním vedení dodavatelsko-odběratelských sporů, jakož i individuální dodavatelsko-odběratelské („skladové“) a spotřebitelské reklamace.

provádění srovnávacích testů konkurenčních výrobků, včetně tzv. spotřebitelských testů ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a masmédii.

konzultační, poradenská a školící činnost v oblasti jakosti výrobků kožedělného a galanterního průmyslu, včetně pravidel a zákonných předpisů pro jejich distribuci a maloobchodní prodej.

laboratorní testování a ověřování zdravotní a hygienické nezávadnosti dětské obuvi určené dětem do tří let věku podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění prováděcí vyhlášky č. 84/2001 Sb. v aktuálním znění.